Road Safety Systems

เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ระบบของเราทำงานโดยการใช้ภาพและวิดีโอจากกล้องวงจรปิด แล้วใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ และประมวลผล (Artificial intelligence, ระบบ AI ) เพื่อทำการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแบบ real time หากพบการฝ่าฝืนกฎจราจร ระบบจะทำการบันทึกภาพหลักฐานการกระทำความผิดที่สามารถใช้ในการออกใบสั่งได้

ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำหรับตรวจจับการกระทำความผิดจราจร

ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำหรับระบบตรวจจับการกระทำความผิดจราจร สามารถเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับการกระทำความผิดทางจราจรต่าง โดยเมื่อรับบตรวจจับการกระทำความผิดจราจรตรวจพบยานพาหนะที่กระทำความผิด ระบบอ่านป้ายทะเบียนบันทึกภาพและวิดีโอจากกล้องวงจรปิด มาประมวลผลโดยใช้ระบบ AI อัจฉะริยะ ในการอ่านป้ายทะเบียนและบันทึกข้อมูลป้ายทะเบียน ทั้งภาพและข้อความลงฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบันทึกสถิติหรือใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่งได้

ระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะเกินความเร็วที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

ระบบของเราสามารถตรวจจับรถยนต์ที่ขับเกินความเร็วที่กำหนด โดยใช้อุปกรณ์เลเซอร์ในการตรวจจับความเร็วของรถยนต์ หรือใช้การติดตั้งกล้อง2จุดเพื่อหาค่าความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ผ่านทั้ง2จุดติดตั้ง เมื่อยานพาหนะที่มีการใช้ความเร็วเกินกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะจับภาพของรถคันนั้นโดยให้เห็นลักษณะของตัวรถและป้ายทะเบียนรถอย่างชัดเจน จากนั้นระบบจะส่งภาพไปบันทึกยังฐานข้อมูล หรือระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระบบตรวจจับการกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ

การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ระบบจะตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง โดยถ่ายภาพยานพาหนะที่กระทำความผิด ประกอบด้วยภาพก่อนการกระทำความผิด ภาพถ่ายขณะกระทำความผิด และภาพถ่ายหลังการกระทำความผิด นอกจากนี้ระบบยังบันทึกภาพเคลื่อนไหวสั้นของยานพาหนะคันดังกล่าวไว้ด้วย จากนั้นจะส่งภาพไปยังฐานข้อมูล หรือระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระบบตรวจจับยานพาหนะข้ามเส้นทึบอัตโนมัติ

การขับรถข้ามเส้นทึบในจุดห้ามข้ามนั้น นอกจากจะผิดกฎจราจรแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอีกด้วย ระบบตรวจจับยานพาหนะข้ามเส้นทึบโดยอัตโนมัติ จะทำการตรวจจับยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถ โดยกการบันทึกภาพและวิดีโอยานพาหนะคันกล่าว ประกอบด้วยภาพก่อนการกระทำความผิด ภาพถ่ายขณะกระทำความผิดหรือภาพถ่ายขณะข้ามเส้น และภาพถ่ายหลังการกระทำความผิด จากนั้นจะส่งข้อมูลไปบันทึกยังฐานข้อลมูล หรือระบบออกใบสั่งอัตโนมัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระบบตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ต้องห้าม

การจอดรถโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายทั้งในพื้นที่ห้ามจอดหรือจอดซ้อนคันนั้นมักเป็นสาเหตุทำให้รถติดและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ระบบของเราดึงภาพและวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และใช้ระบบ AIอัจฉริยะในการตรวจจับ บันทึกภาพของยานพาหนะที่จอดในพื้นที่ต้องห้ามนั้นๆไว้บนฐานข้อมูล โดยคุณสามารถกำหนดพื้นที่ วัน และเวลาที่ห้ามจอดได้

ระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

ระบบสามารถตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพและวีดีโอของผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย แล้วใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการวิเคราะห์และประมวล โดยระบบสามารถตรวจจับได้ทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายได้อัตโนมัติ หลังจากนั้นระบบจะส่งภาพและวิดีโอไปยังระบบฐานข้อมุล หรือออกใบสั่งอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระบบตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะย้อนศรโดยอัตโนมัติ

ระบบจะใช้กล้องวงจรปิดติดตามทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะทั้งบนถนนและทางเดินเท้า โดยคุณสามารถกำหนดทิศทางการเดินรถที่ถูกต้องได้ จากนั้นเมื่อระบบตรวจเจอการขับขี่ย้อนศร จะใช้ระบบ AIอัจฉริยะในการตรวจจับการกระทำความผิด โดยจะบันทึกภาพของยานพาหนะไปยังระบบฐานข้อมูล เพื่อเก็บสถิติหรือใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่งได้โดยอัตโนมัติ

ระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ

นอกจากระบบตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรแล้ว เรายังมีระบบออกใบสั่งอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางที่ใช้ในการชำระค่าปรับใบสั่งผ่านธนาคารได้อีกด้วย โดยการนำหลักฐานที่ได้จากการตรวจจับในระบบต่างๆเป็นข้อมูล ซึ่งหากมีความผิดจริง เจ้าหน้าที่จราจรสามารถออกใบสั่งและส่งไปยังที่อยู่ของผู้กระทำผิดในฐานข้อมูลได้