Human Analytics

เทคโนโลยีการวิเคราะห์บุคคล

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ ได้พัฒนาระบบ AI อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดความละเอียดสูง สามารถตรวจจับ, บันทึกภาพใบหน้า, เสื้อผ้าของบุคคลและนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุข้อมูลจำเพาะของบุคคลนั้นๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากขึ้น

ระบบดูแลผู้สูงอายุ การวิเคราะห์พฤติกรรม และการแจ้งเตือน

ระบบดูแลผู้สูงอายุ การวิเคราะห์พฤติกรรม และการแจ้งเตือนของเราใช้การประมวลผลภาพและวิดีโอ และระบบ AI อัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุและแจ้งเตือนเมื่อมีพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่คงที่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี  AI อัจฉริยะขั้นสูง สำหรับการทำนายอุบัติเหตุ เช่น การโอนเอียงก่อนการหกล้ม โดยอาศัยการวิเคราะห์การเดินและพฤติกรรม และมีการเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งระบบดูแลผู้สูงอายุนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

การเฝ้าระวังพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ และตรวจจับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้าม

การตรวจจับบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามหรือพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยการใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่แล้วที่มีความเหมาะสมทั้งเรื่องความละเอียดของกล้องและจุดติดตั้ง ซึ่งระบบสามารถแจ้งเตือนแบบ real time เมื่อมีบุคคลเข้ามาในพื้นที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถเฝ้าระวังพื้นที่และตรวจตราพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ และ ระบุเพศและอายุของบุคคล

ระบบตรวจจับใบหน้าและบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล โดยใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการตรวจจับใบหน้าและทำการแยกประเภทใบหน้าบุคคลที่ระบบตรวจจับได้แยกตามเพศและช่วงอายุตามที่กำหนด ทำให้คุณสามารถระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น หรือใช้ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง หรือต่อยอดไปใช้ในด้านอื่นๆ

ระบบรู้จำใบหน้าของบุคคล

เมื่อกล้องวงจรปิดตรวจจับใบหน้าบุคคลแล้วระบบจะนำข้อมูลภาพที่ได้ไปเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูล หากใบหน้าบุคคลตรงกับฐานข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นๆคือใคร โดยสามารถตั้งให้ระบบแจ้งเตือน หรือแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นๆให้พนักงานทราบและดำเนินการตามคำแนะนำที่บันทึกไว้ต่อไป โดยความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลนั้นขึ้นกับตำแหน่งติดกล้องและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม